Σε ποιους δρόμους της Αθήνας θα γίνει… λίφτινγκ.

Spread the love

«Λίφτινγκ» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας όπως η Λ. Συγγρού, η Λ. Πειραιώς, η Βασ. Σοφίας, η Φειδιππίδου και η Μεσογείων, σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζοντας τους συγκεκριμένους βασικούς όσο και κορεσμένους – «ταλαιπωρημένους» οδικούς άξονες.

ChicMe WW

Προς την κατεύθυνση αυτή μόλις προ ημερών η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκήρυξε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 10.585.806,45 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., άρα κονδύλι άνω των 13,1 εκατ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 7,3 εκατ. ευρώ συνδέονται με ασφαλτικές εργασίες

Google news

Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση –ανακατασκευή τμημάτων της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων της Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Φειδιπίδου & Μεσογείων αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ Περιφέρειας Αττικής, η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας που έχει καταγραφεί ή θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των εποχούμενων στους πλέον σημαντικούς και επιβαρυμένους άξονες της μελέτης και ειδικότερα:

• Η συντήρηση και βελτίωση και ανακατασκευή τμημάτων του οδοστρώματος.

• Η συντήρηση και βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και κατακόρυφης σήμανσης κατά μήκος των αξόνων.

• Η τροποποίηση της στάθμης των στομίων των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής όπου αυτά παρατηρείται να είναι βυθισμένα είτε υπερυψωμένα, σε σχέση με την επιφάνεια του οδοστρώματος καθώς και η επισκευή όπου απαιτείται. Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων επισκέψεως αγωγών αποχέτευσης λυμάτων ή όμβριων, που προκαλούν κινδύνους στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλεται να γίνουν κυρίως επειδή είτε υποχώρησαν οι απολήξεις των φρεατίων είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης αστοχίας.

Οι θέσεις των οδικών αξόνων, που έχουν καταγραφεί (αυτοψίες, έγγραφα αιτήματα πολιτών, φορέων, Τροχαίας κ.λ.π.)και απαιτούν βελτίωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με την κατασκευή ασφαλτικών εργασιών, είναι οι παρακάτω:

Λ. Συγγρού: και τα δύο ρεύματα – τμηματικά (από Διον. Αρεοπαγίτη έως Δέλτα Φαλήρου) 100.000 μ2.
Φειδιπίδου: (από Κηφισίας έως Μεσογείων) 4.000 μ2.
Βας. Σοφίας: (από Πανεπιστημίου ως ΧΙΛΤΟΝ) 27.000 μ2.
Μεσογείων 85.000 μ2: Από Βασ. Σοφίας έως Κατεχάκη, από Κατεχάκη έως Φειδιπίδου, από Πλ. Αγ. Παρασκευής έως Χλόης, από Γέφυρα Σταυρού έως Πλ. Αγίας Παρασκευής, από Είσοδο Υπ. Εθν. Αμύνης έως Αλεξάνδρας.
Λ. Πειραιώς: και τα δύο ρεύματα –τμηματικά (από Πλ. Κουμουνδούρου έως Μικράς Ασίας) 95.000 μ2.
Οι εργασίες αντικατάστασης του αντιολισθηρού τάπητα θα εφαρμόζονται σε ολόκληρο το πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και όχι σε τμήμα του πλάτους, εκτός των περιπτώσεων τοπικής αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος (λακκούβες, κλπ), που αντιμετωπίζονται με θερμό ή ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα.

Επίσης θα γίνει:

1. Εξυγίανση σε σημεία που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες καθιζήσεις. Των εργασιών θα προηγηθεί γεωτεχνική διερεύνηση και πρόταση αποκατάστασης που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με Φορέα Εγνωσμένου κύρους σε θέματα οδοποιίας (π.χ. Ε.Μ.Π.) και θα εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία. Το κόστος της έρευνας / πρότασης θα καλυφθεί από τα απολογιστικά.

2. Διάστρωση επί πλέον δύο στρώσεων ασφαλτικών βάσεων (0,06μ. εκάστη) σε τμήμα της Λ. Συγγρού και της Λ. Πειραιώς σύμφωνα με τη «Τεχνική Έκθεση Διερεύνησης Αστοχιών Οδοστρώματος της Λ. Συγγρού και Σύνταξης Προτάσεων Αποκατάστασης» της εταιρείας «ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» (Μάιος 2021).

3. Εξυγίανση ή ανακατασκευή τμημάτων των οδών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητη, λόγω επαναλαμβανόμενων Φθορών.

Επειδή το προς εκτέλεση έργο, είναι έργο συντήρησης οι άμεσες ανάγκες των οδών προς αποκατάσταση παρουσιάζουν ρευστότητα ως προς το χρόνο. Με δεδομένη τη χρονική απόσταση της σύνταξης του παρόντος και την υπογραφή της σύμβασης – εγκατάστασης του αναδόχου, είναι δυνατόν να αναδειχτούν και άλλα προβλήματα (πέραν των περιγραφομένων) προς άμεση αντιμετώπιση – αποκατάσταση. Επίσης με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών θα εκτελεσθούν αμέσως εργασίες διαγράμμισης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνεται αμέσως η στίξη της οδού. Οι εργασίες Οδοστρωσίας θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση – ενίσχυση του οδοστρώματος, σε περιορισμένες περιπτώσεις τοπικών φθορών μεγάλου βάθους και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι για το παρόν έργο ως κατακόρυφη σήμανση επί οδού η διασταυρώσεων οδών, με ή χωρίς εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, νοείται το σύνολο των πινακίδων και ιστών και γενικά όλος ο εξοπλισμός της κατακόρυφης σήμανσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εργασίες αποκατάστασης βλαβών – φθορών περιλαμβάνονται τα εξής: Αντικατάσταση φθαρμένων, τρακαρισμένων ή στρεβλωμένων πινακίδων, επανατοποθέτηση πινακίδων που λείπουν σε υπάρχοντες ιστούς σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες, ή εάν δεν υπάρχουν αυτές με οδηγίες της Υπηρεσίας και κατ’ εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., αντικατάσταση φθαρμένων, λερωμένων, τρακαρισμένων ή στρεβλωμένων ιστών, στερέωση πινακίδων στους ιστούς, στερέωση ιστών στη βάση τους με τα κατάλληλα υλικά (τσιμέντο, υλικά στήριξης κλπ.), νέα τοποθέτηση πινακίδων που δεν υπάρχουν αλλά προβλέπονται από μελέτη ή από τον Κ.Ο.Κ. με παράλληλη απομάκρυνση, αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής κ.λ.π. σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές, καθαρισμός των πινακίδων από ρύπους αυτοκόλλητα ή σπρέι, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακιδίων που έχουν στερεωθεί στους ιστούς πινακίδων σήμανσης και μεταφορά αυτών στις αποθήκες της Υπηρεσίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η/09/2022. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 19η/09/2022. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Όπως αναφέρεται, όσο θα εκτελούνται οι εργασίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την ανάλογη κάθε φορά ισχύουσα μελέτη σήμανσης για την προστασία των διερχομένων οχημάτων. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας βλάβες, που τυχόν θα παρουσιασθούν στους δύο παραπάνω οδικούς άξονες, λόγω διαφόρων αιτιών, όπως βλαβών από εντατική χρήση, θεομηνιών, προσκρούσεων οχημάτων κλπ. με εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται ως επί το πλείστον τις νυχτερινές ώρες τόσο λόγω του επείγοντος όσο και για τη δυνατόν μικρότερη όχληση στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία δεν θα διακόπτεται, ενώ οι εργασίες θα γίνονται με τμηματική κατάληψη του οδοστρώματος.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα