Σκέψεις για ενοίκιο ή δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας κάνει ο ΟΑΕΔ.

zevgari shutterstock e1649610592954
Spread the love

Πιο κοντά στο «όνειρο» της πρώτης κατοικίας φέρνει τα νέα ζευγάρια ο ΟΑΕΔ, με την παραχώρηση διαμερισμάτων ιδιοκτησίας του, με συμβολικό ενοίκιο ή άτοκο δάνειο.

Blackshark WW

Σύμφωνα με όσα προβλέπει για την κοινωνική κατοικία το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ο ΟΑΕΔ αναμένεται να ενεργοποιήσει την κατασκευή, ανακατασκευή και παραχώρηση/ενοικίαση κοινωνικών κατοικιών με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ), προκειμένου να διευκολυνθούν εκτός από τους μισθωτούς και τους άνεργους, οι νέοι και τα ζευγάρια που ξεκινούν τη ζωή τους.

Google news

Η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής από τον ΟΑΕΔ, που έχει «παγώσει» εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την επιδότηση ενοικίου καθώς και την επιχορήγηση επιδοτούμενου δανείου σε δικαιούχους του. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί και το μοντέλο rent to own (συμφωνία ενοικίασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και δυνατότητα αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθωσης).

Το μοντέλο που υπάρχει εδώ και καιρό στο εξωτερικό, στοχεύει ακριβώς στο να διευκολύνει την αγορά ακινήτου για τους εργαζόμενους που δεν μπορούν να καταβάλουν αμέσως ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό αγοράς ενός σπιτιού και δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Ετσι πληρώνουν το ενοίκιο που θα συμφωνήσουν με τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας τη δυνατότητα να αγοράσουν το ακίνητο το οποίο νοικιάζουν σε προκαθορισμένο χρόνο και με προνομιακό τίμημα, λαμβάνοντας άτοκο δάνειο.

Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ο ενοικιαστής στην αγορά του ακινήτου καθορίζεται με βάση τη συμφωνία που έχουν κάνει με τον Οργανισμό.

Δυνατότητα ανέγερσης ακινήτων
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Δουλειές Ξανά» , ο ΟΑΕΔ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πλέον) πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, θα μπορεί να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Υπενθυμίζεται πως το αποθεματικό του Οργανισμού από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών ανέρχεται σε 1,5 δισ. με 2 δισ. ευρώ.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων του. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων με οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων και να παραδώσουν στον ΟΑΕΔ- ως αντιπαροχή- τα ακίνητα που δικαιούται.

Άρθρο 43 – Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύναται, απόψαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία προορίζονται για στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς ψορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και. ανάπτυξης ακινήτων, σκοπό προσπορισμό εσόδων που Θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς σκοπό ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. μίσθωμα μπορεί να ορίζεται μηνιαίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, επίτων εσόδων που αποψέρει εκμετάλλευση του ακινήτου συνδυασμό των τρόπων ορισμού του μισΘώματος. μίσθωμα μπορεί να συμψηψίζεται τις δαπάνες που απαιτούνται για αποκατάσταση βελτίωση του ακινήτου.

Η εκμίσθωση παρούσας γίνεται κατόπιν ψανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας από δημόσια πρόσκληση Δ.ΥΠ.Α., οποία τίθεται προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών για υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται, απόψαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισΘώνει αδόμητα ακίνητάτης, τα οποία προορίζονται για στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς ψορείς που έχουν σχετική εμπειρία, σκοπό προσπορισμό εσόδων που Θα ενισχύ σουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς σκοπό ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, για χρονικό διάστημα που δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. μίσθωμα μπορεί να ορίζεται μηναίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, των εσόδων που αποψέρει εκμετάλλευση του ακινήτου συνδυασμό των τρόπων ορισμού του μισθώματος. περίπτωση τέτοιας μίσΘωσης μισθωτής αναλαμβάνει να οικοδομήσει δικές του δαπάνες ακίνητο, βαθμό που εξαντλείται νόμιμος συντελεστής δόμησης.

Ο μισθωτής παρούσας επιλέγεται κατόπιν ψανερής δημοπρασίας, οποία συμμετέχουν όσοι υποψήψιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για ανοικοδόμηση του ακινήτου, οποία είναι αποδεκτή από Διοικητικό Συμβούλιο Δ.ΥΠ.Α.. Η πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., η οποία θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών για υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και σχεδίου ανοικοδόμησης του ακινήτου.

3. Οι μισθώσεις του παρόντος διενεργούνται σύμψωνα μετα οριζόμενα Κανονισμό Διαδικασιών για Σύναψη Μισθώσεων. Κανονισμό αυτό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για διαδικασία, τις προσκλήσεις καιτις ψανερές δημοπρασίες που είναι απαραίτητη γιατη σύμβαση των μισθώσεωντου παρόντος άρθρου και, ιδίως:
α) πρόσκλησης,
β) τα κριτήρια επιλογής του τρόπου ορίζεται μίσθωμα στις περιπτώσεις των παρ. και
γ) τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν σι υποψήψιοι μισθωτές,
δ) σι εγγυήσεις που Πρέπει να παρέχονται για συμμετοχή διαγωνισμό και κατάρτιση μιοθωτικής σύμβασης,
ε) δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικασίας ως προς υποβολή δικαιολογητικών και διενέργεια δημοπρασίας, καθώς και οι σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και
στ) διασψάλιση διαψάνειας διαδικασίας.

4. Για τις εκμισθώσεις του παρόντος άρθρου εψαρμόζεται Κεψαλαίο 8’ του Τμήματος του π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

5. Η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά και άλλες μορψές συμπράξεων ιδιώτες και, ιδίως, τις διαδικασίες που προβλέπονται στους ν. 3389/2005 (Α’ 232) και 4413/2016 (Α’ 148).

Άρθρο 44 – Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών στεγαστική συνδρομή σκοπών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΓΙ.Α.) δύναται να αποκτά αδόμητα και μένα ακίνητα που είναι απαραίτητα για άσκηση των αρμοδιοτήτων και επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προβλέπονται από κείμενη νομοθεσία. πλαίσιο αυτό δύναται να συμπράπει δημόσιους ιδιωτικούς ψορείς για ανέγερση ακινήτων σκοπό προώθηση των δημοσίων πολιτικών σχετικά στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.


Spread the love

Written by 

Σχετικά άρθρα